ACTE

Asistenta sociala

Ajutor pentru incalzirea locuintei

Impozite si Taxe locale - Acte necesare pentru persoane fizice

  Atentie! Toate documentele prezentate in copie trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul”. In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.
 • DECLARAREA UNEI CLADIRI
  1. Act de proprietate (contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / autorizatie de construire si proces-verbal de receptie etc);
  2. Schita apartamentului / cladirii;
  3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice Descarcă
  4. IN CAZUL CLADIRILOR DOBANDITE ANTERIOR ANULUI 2015 Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri.Descarcă
  5. Copie act de identitate;.
  6. Certificat energetic;.
  7. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ FĂRĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ
  1. Declarație fiscală Descarcă
  2. Copie C.I./B.I. proprietar
  3. Copie C.U.I.
  4. Copie contract de comodat/închiriere
  5. OBSERVAȚII:
   – În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidențială și se depune declarație de impunere conform acestei situații.
   – În cazul în care clădirea are destinație mixta, iar suprafețele destinate activității rezidențiale și nerezidențiale nu se pot delimita și nu se deduc utilitățile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
   – Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.
 • DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ CU ACTIVITATE ECONOMICĂ
  1. Declarație fiscală Descarcă
  2. Copie C.I./B.I. proprietar
  3. Copie C.U.I.
  4. Copie contract de comodat/închiriere
  5. Actul de proprietate
  6. Raport de evaluare
  7. OBSERVAȚII:
   – În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidențială și se depune declarație de impunere conform acestei situații.
   – În cazul în care clădirea are destinație mixta, iar suprafețele destinate activității rezidențiale și nerezidențiale nu se pot delimita și nu se deduc utilitățile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
   – Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.
 • DECLARAREA UNUI TEREN
  1. Contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / titlu de proprietate;
  2. Schita terenului;
  3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Descarcă
  4. Copie act de identitate;
  5. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • INSCRIEREA IN EVIDENTA FISCALA A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Act de proprietate, in trei exemplare (contract de vanzare-cumparare/factura/ cetificat de mostenitor/ contract de leasing/ sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila/ actul de doabandire tradus si certificat de un traducator autorizat in cazul mijloacelor de transport achizitionate in statele Uniunii Europene/ chitanta vamala – taraducere cerificata de un traducator autorizat), dupa caz;
  2. Cerificat de atestare fiscala daca mijlocul de transport este inmatriculat in Romania sau actul de dobandire, in 3 exemplare, vizat de organul fiscalde la domiciliul vanzatorului;
  3. Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  4. Fisa de inmatriculare, in cazul dobandirii de la o persoana juridica/ contractelor de leasing/ mijloacelor de transport dobandite in strainatate/ mijloacelor de transport noi;
  5. Declarație auto Descarcă
  6. Declarație auto peste 12 tone Descarcă
  7. Declarație mijloace de transport pe apa Descarcă
  8. Copie act de identitate;
  9. Termenul legal de depunere a declaratiei pentru mijloacele de transport ete de 30 de zile. Depunerea peste acest termen se sanctioneaza cu amenda conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • SCUTIRI ACORDATE PERSOANELOR FIZICE
  1. Cerere scrisa scutire Legea nr. 227/2015;Descarcă
  2. Cerere scrisa scutire HCGMB NR. 272/2015;Descarcă
  3. Copie act de identitate;
  4. Copie certificat de casatorie, dupa caz;
  5. Documente doveditoare (legitimatie veteran de razboi/ certificat incadrare in grad de handicap grav sau accentuat sau grad I de invaliditate/ adeverinta eliberata de Unitatea Militara pentru beneficiarii O.G. nr. 82/2006/ hotarare beneficiarii DL nr. 118/1990 si Legii nr. 189/2000/ certificat revolutionar etc) – copie xerox si original pentru conformitate.
 • ELIBERAREA ADEVERINTEI PRIVIND ISTORICUL DE ROL FISCAL
  1. Cerere scrisa;
  2. Actul din care sa rezulte dovada calitatii de proprietar sau mostenitor (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, certificat de calitate de mostenitor etc.);
  3. Copie act de identitate solicitant;
  4. In cazul in care nu se prezinta solicitantul trebuie procura sau imputernicire avocatiala, act identitate imputernicit;
  5. Se taxează 0.5 ron/pagina A4 si 1 ron/pagina A3
  6. Nota: In cazul in care se solicita adeverinta pentru spatiu locativ este necesar sa se ataseze la cerere adeverinta eliberata de Evidenta Populatiei.
 • RESTITUIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI / TERENURI / AUTO / TAXA DE UTILIZARE TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
  1. Cerere scrisa Descarcă
  2. Copie act de identitate;
  3. Copie chitanta cu care a fost achitat impozitul;
  4. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • SCOATEREA DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI IMOBIL (CLADIRE / TEREN)
  1. Cerere scrisa;
  2. Actul de instrainare al bunului imobil;
  3. Copie act de identitate
  4. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Actul de instrainare a unui mijloc de transport (contract de vanzare-cumparare/ certificat de distrugere/ certificat de mostenitor/ hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila etc) – in 5 exemplare;
  2. Certificat de radiere, dupa caz;
  3. Declaratia de scoatere din evidenta;
  4. Copie act de identitate;
  5. Termenul legal de depunere a declaratiei pentru scoaterea din evidenta fiscala a unui mijloc de transport este de 30 de zile. Depunerea peste termen se sanctioneaza cu amenda conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • TRANSFER DOSAR AUTO
  1. Cerere transfer;Descarcă
  2. Cerere eliberare certificatul de atestare fiscală;
  3. Act de identitate de la noul domiciliu – copie xerox;
  4. Carte de identitate a autovehiculului – copie xerox şi original pentru conformitate;
  5. Fişa de înmatriculare-original.
 • ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
  1. Cerere tip Descarcă
  2. Copie act de identitate proprietar/coproprietari;
  3. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se depune imputernicire in original/delegatie notariala/avocatiala semnata de proprietar si in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului 9serie, numar act de identitate, cod numeric personal), datele de identificare ale imputernicitului si obiectul imputernicirii;
  4. Copie act de identitate imputernicit, dupa caz;
  5. Copie certificat de deces in cazul solicitarii cerificatului de atestare fiscala in vederea dezbaterii succesiunii.