PROIECTE  
HOTARARI

Registrul pentru evidența proiectelor de hotarari elaborate 2023


Nr. doc Titlul Proiectului de Hotărâre Data publicării Inițiatori Caracter Acțiuni
76 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 14-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
75 Actualizarea Notei de fundamentare aferentă proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC/ITS Comuna Grădiștea, județul Vâlcea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Componenta 10 - Fondul local, Secţiunea I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 14-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
74 Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2024 – 2025 12-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
73 Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ teritorială a Comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice 07-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
72 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea 07-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
71 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea 06-12-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
69 Aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum de 69,1 kWp ȋn comuna Grădiştea, judeţ Vâlcea” 29-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
68 Stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2024 08-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
67 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 06-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
66 Aprobarea modificării organigramei şi ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea 03-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
65 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2023 1-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
64 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2023 1-11-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
63 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum de 69,1 kWp ȋn comuna Grădiştea, judeţ Vâlcea" 13-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
SF
Anexa
62 Aprobarea Devizului general și Studiului de fezabilitate ale obiectivului de investiții ,,Modernizare și extindere sistem de supraveghere video stradal în comuna Grădiștea” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Comunei Grădiștea”, finanțat prin PNRR, componenta C10 – Fondul local, investiția I.1.2. 12-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
SF
Anexa
61 Aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local în Comuna Grădiștea, județul Vâlcea, în vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 11-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
60 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie - decembrie 2023 și ianuarie 2024 10-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
59 Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Grădiștea, județul Vâlcea a unui imobil construcție având numărul cadastral 35149-C8 -Bazin înot, situat în comuna Grădiștea, satul Linia, strada Principală, nr.37, județul Vâlcea 05-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
58 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele UAT Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 1389/185/2023,având ca obiect uzucapiune 02-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
57 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea 02-10-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
56 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 20-09-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
53 Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Grădiștea, județul Vâlcea 15-09-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
52 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea 15-09-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
51 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Grădiștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Sutești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare 12-09-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
49 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 și actualizarea listei de investiții 18-08-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
47 Aprobarea demarării procedurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „Înfiinţare centrală fotovoltaică în punctul stație tratare de apă al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea” 1-08-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
46 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2023 31-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
45 Aprobarea dezmembrării imobilului având număr cadastral 35437, situat pe raza comunei Grădiștea, județ Vâlcea, în punctul ”Liceul Teoretic Grădiștea” 28-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
44 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 18-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
43 Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2023 13-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
42 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea 12-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
41 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada august, septembrie și octombrie 2023 26-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
40 Modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr. 13/31.03.2021 privind aprobarea Nomenclaturii Stradale a comunei Grădiștea, județul Vâlcea 22-07-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
39 Aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism aferent, al comunei Grădiștea, județul Vâlcea 22-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Proiect
Incadrare in teritoriu
Situatia existenta A
Situatia existenta B
Situatia existenta C
Reglementari urbanistice A
Reglementari urbanistice B
Reglementari urbanistice C
Reglementari echip edilitare A
Reglementari echip edilitare B
Reglementari echip edilitare C
Proprietate terenuri A
Proprietate terenuri B
Proprietate terenuri C
PUG Gradistea final
38 Aprobarea acordării unei susţineri financiare Clubului Sportiv Știința Grădiștea 21-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
37 Actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/08.04.2022 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în cadrul parteneriatului Berbeşti – Sineşti – Grădiştea, judeţul Vâlcea”, a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, a devizului general estimativ, precum şi a cotei de cheltuială proprie care îi revine Comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea, în cadrul bugetului parteneriatului 20-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
36 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 13-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
35 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, în dosarul nr. 11755/3/2023, având ca obiect Comunicare de interes public (Legea nr.544/2001), Adresa 1290-1/15.03.2023 12-06-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
34 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, în dosarul nr. 1554/90/2023, având ca obiect refuz soluționare cerere 30-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
33 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea 29-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Regulament de functionare
32 Protocolului de colaborare dintre U.A.T. Oraş Berbeşti şi U.A.T. Comuna Grădiștea în vederea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti - Centru Comunitar Integrat în Oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea”, finanţat prin P.N.R.R., Componenta C12 – Sănătate, investiţia I.1.4. 18-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
31 Solicitarea trecerii imobilului ”clădire pentru desfășurarea activității sanitar-veterinare (CSV)” în suprafață desfășurată de 78 mp și a terenului aferent în suprafață de 644 mp., înscris cu numărul de inventar M.F.P. 25.991, din domeniul privat al statului și Administrarea Agenției Domeniului Statului, în domeniul privat al Comunei Grădiștea și administrarea Consiliului Local al comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea 18-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
30 Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență 11-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
29 Aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2022 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea 04-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
28 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2023 3-05-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
27 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 28-04-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
26 Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea moderată clădire publică cu destinația școală generală Linia, din Comuna Grădiștea, jud. Vâlcea” 20-04-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
25 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 21-04-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
24 Participarea UAT Comuna Grădiștea, județul Vâlcea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate cât și a aprobării depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Grădiștea, județul Vâlcea 13-04-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
23 Aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ AMARADIA – GILORT – OLTEȚ 13-04-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
22 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada perioada mai, iunie, iulie 2023 21-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
21 Rectificarea bugetului local pe anul 2023 21-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
20 Aprobarea procedurilor pentru investiţia „Înfiinţare parc fotovoltaic în comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea” 21-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
19 Insuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea” 15-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
18 Indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 cu coeficientul de inflație pe anul 2022, respectiv 13,8 % 14-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
17 Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru anul 2023 ale SC PREST SERV SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea 14-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
16 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PREST SERV SRL pentru anul 2023 13-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
15 Aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Teoretic, Comuna Grădiștea, județul Vâlcea”, finanțat prin PNRR Componenta C15 - Educație 14-03-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
14 Implementarea proiectului "Realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile, pentru economisirea energiei la Sala de educație fizică școlară -punctul Liceul Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea" 15-02-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca Anexa
13 Aprobarea raportului privind situaţia gestionării bunurilor apartinand domeniul public și privat al unității administrativ - teritoriale, pe anul 2022 14-02-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
12 Suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul Primăriei Comunei Grădiștea 10-02-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
11 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2022 3-02-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
10 Aprobarea tarifelor pentru activitățile de precolectare, colectare, transportul deșeurilor menajere și depozitarea deșeurilor menajere prestate de către S.C Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Grădiștea 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
9 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada perioada februarie, martie, aprilie 2023 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
8 Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
7 Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul II al anului 2022 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
6 Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordare persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
5 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
4 Aprobarea organigramei şi ștatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea și ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
Anexa
3 Aprobarea bugetului local al comunei Grădiștea şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2023 9-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
2 Aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la 31.12.2022 4-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
1 Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercitului bugetar al anului 2022 4-01-2023 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca

Registrul pentru evidența proiectelor de hotarari elaborate 2022

Nr. doc Titlul Proiectului de Hotărâre Data publicării Inițiatori Caracter Acțiuni
65 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 16-12-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
64 Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Grădiștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare 6-12-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
63 Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice 29-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
62 Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2023 – 2024 28-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
61 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 25-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
60 Aprobarea Protocolului de Colaborare pentru implementarea proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963 10-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
59 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 7-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
58 Ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru comuna Grădiștea, judetul Vâlcea, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Grădiștea, județul Vâlcea 4-11-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
57 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2022 27-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
56 Stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2023 27-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca Anexa
55 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 13-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
54 Aprobarea contribuției Comunei Grădiștea, județul Vâlcea pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R. 7-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
53 Însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a Asociației Comunelor din România privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern 7-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
52 Aderarea comunei Grădiștea la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România 7-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
51 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada perioada noiembrie, decembrie - 2022, ianuarie 2023 7-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
50 Aprobarea proiectului “Achiziția de mijloace de transport public nepoluante în cadrul parteneriatului Bălcești – Diculești – Făurești – Grădiștea – Lăcusteni – Laloșu – Livezi – Măciuca – Roșiile – Stănești – Tetoiu – Valea Mare – Zătreni” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local 7-10-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
49 Însușirea Raportului informării și consultării publicului, respectiv avizarea documentației privind Planul Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Gradiștea, pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Grădiștea, județul Vâlcea 26-09-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
48 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 23-09-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
47 Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic al comunei Grădiștea, în anul școlar 2022-2023 12-09-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
46 : modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Grădiștea nr. 26/23.12.2016 privind reorganizarea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Grădiștea, cu personalitate juridică, aflat în subordinea consiliului local al comunei Grădiștea 9-09-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
45 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri de interes local, în comuna Grădiștea, judeţul Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 04-08-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
44 Reînființarea “CLUBULUI SPORTIV ȘTIINȚA GRĂDIȘTEA”, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei Grădiștea, judetul Valcea 21-07-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
43 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2022 21-07-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
42 Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru angajare asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 21-07-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
41 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 14-07-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
40 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 700/185/2022, având ca obiect anulare act 27-06-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
39 Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2022 8-06-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
38 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada perioada august, septembrie, octombrie - 2022 8-06-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
37 Modificarea cap.IV, punctul 7, "Tarife, sistemul de plată și reguli speciale" din anexa nr.I la Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădiștea, nr.22/28.06.2013 19-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
36 Aprobarea cooperării Consiliului Local al comunei Grădiștea județul Vâlcea, în vederea implementării proiectului "Festival Cultural Dealul Muierii" 18-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
35 Participarea Comunei Grădiștea, județul Vâlcea la înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiei Comunitatea de Comune Dealul Muierii 18-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
34 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2022 17-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
33 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 17-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
32 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Grădiștea nr. 37/28 septembrie 2021 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic al comunei Grădiștea, în anul școlar 2021-2022 17-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
31 Aprobarea proiectului „Reabilitare moderată clădire publică cu destinația școala generală Linia, din Comuna Grădiștea jud. Vâlcea”, finanțat prin PNRR, componenta C10 – Fondul local, investiția I.3 17-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
30 Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Comunei Gradistea.”, finanțat prin PNRR, componenta C10 – Fondul local, investiția I.1.2 17-05-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
29 Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2022 - 2030, comuna Grădistea, judetul Valcea 15-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
28 Aprobarea realizării obiectivului de investiții privind asfaltarea drumurilor de interes local din comuna Grădiștea, județul Vâlcea 15-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
27 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 11-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
26 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai, iunie, iulie - 2022 8-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
25 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 33,38 mp, reprezentând spațiu birou, proprietate privată a comunei Grădiștea, județul Vâlcea, situat în cladirea Baia Comunală, la etaj, în comuna Grădiștea, str.Principală, satul Grădiștea, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de servicii sanitar-veterinare 8-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
21 Indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 cu coeficientul de inflatie pe anul 2021, respectiv 5,1% 24-03-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
23 Aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în cadrul parteneriatului Berbeşti – Sineşti – Grădiştea, judeţul Vâlcea”, a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, a devizului general estimativ, precum şi a cotei de cheltuială proprie care îi revine Comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea, în cadrul bugetului parteneriatului 08-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
22 Aprobarea asocierii şi a semnării Acordului de parteneriat între oraşul Berbeşti şi comunele Sineşti şi Grădiştea în vederea realizării proiectului „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în cadrul parteneriatului Berbeşti – Sineşti – Grădiştea, judeţul Vâlcea” 08-04-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
20 Acordarea burselor şcolare elevilor ce frecventează învățământul preuniversitar de stat din comuna Grădiștea, județul Vâlcea, pentru anul şcolar 2021-2022 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
19 Aprobarea raportului privind situaţia gestionării bunurilor apartinand domeniul public și privat al unității administrativ - teritoriale, pe anul 2021 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
18 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2021 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
17 Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru anul 2022 ale SC PREST SERV SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
16 Aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31-12-2021 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
15 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PREST SERV SRL pentru anul 2022 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
14 Desemnarea unui reprezentant al consiliului local și unui membru supleant, în calitate de membru, în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învătământ preuniversitar de stat din Comuna Grădiștea, județul Vâlcea 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
13 Rectificarea bugetului local pe anul 2022 23-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
12 Aprobarea tarifelor pentru activitățile de precolectare, colectare, transportul deșeurilor menajere și depozitarea deșeurilor menajere prestate de către S.C Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Grădiștea 03-02-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
11 Concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 33,38 mp, reprezentând spațiu birou, proprietate privată a comunei Grădiștea, județul Vâlcea, situat în cladirea Baia Comunală, la etaj, în comuna Grădiștea, str.Principală, satul Grădiștea, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de servicii sanitar-veterinare 28-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
10 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 180/90/2022, având ca obiect obligația de a face 28-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
9 Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2022 12-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
8 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 12-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Proiect Anexa
7 Aprobarea modificării și completării organigramei şi ștatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea și ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 12-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Proiect Anexa
6 Aprobarea bugetului local al comunei Grădiștea şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2022 12-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
5 Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social 7-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca Anexa
4 Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice 6-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
3 Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul II al anului 2022 5-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
2 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie, martie, aprilie - 2022 5-01-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
1 Aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la 31.12.2021 5-1-2022 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca

Registrul pentru evidența proiectelor de hotarari elaborate 2021

Nr. doc Titlul Proiectului de Hotărâre Data publicării Inițiatori Caracter Acțiuni
52 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 14-12-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
51 Reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2022 – 2023 8-12-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
50 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 7-12-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
49 Stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 19-11-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca Anexa
48 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 16-11-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
47 Aprobarea eșalonării la plată a sumei de 24.217,73 lei cu titlu de împrumut acordat Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Grădiștea, judeţul Vâlcea 3-11-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
46 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30 iunie 2021 3-11-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
45 Desemnarea unui consilier local în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învătământ preuniversitar de stat din Comuna Grădiștea, județul Vâlcea 28-10-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
44 Aprobarea depunerii cererii de finanțare, a devizului general estimativ,caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea”, în vederea finanțării prin programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 27-10-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
43 Aprobarea depunerii cererii de finanțare, a devizului general estimativ,caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare comuna Grădiștea, județul Vâlcea”, în vederea finanțării prin programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 27-10-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
42 Delegarea atribuțiilor de șef serviciu al Servicului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, domnului Tucan –Doboș Robert-Petronel 14-10-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
41 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 13-10-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
40 Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2021 27-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
39 Alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie, decembrie 2021-ianuarie 2022 23-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
38 Aprobarea modificării și completării organigramei şi ștatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea și ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea 23-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
37 Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea, în anul școlar 2021-2022 21-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
36 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 20-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
35 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 868/185/2021, având ca obiect obligația de a face 20-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
34 [34] Aprobarea Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții: “Asfaltare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea” 2-09-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
33 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Valcea, în anul școlar 2021-2022 31-08-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
32 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea 31-08-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
31 Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Grădiștea 19-07-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca
30 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021 19-07-2021 ing. Boiangiu Ilie Normativ Descarca

29

Aprobarea Regulamentului de organizare de functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Gradistea, judetul Valcea

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

28

Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2021 

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

27

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

26

Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31-03-2021

30-06-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

25

Rectificarea bugetului local pe anul 2021

25-05-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

24

Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

23

Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru anul 2021 ale SC PREST SERV SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

22

Aprobarea modificarii și completării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

21

Aprobarea situatiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2020 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

20

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PREST SERV SRL pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

19

Aprobarea bugetului local al comunei Gradistea a listei cu investiナ」iile de interes local pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

18

Acordarea burselor şcolare elevilor ce frecventează învățământul preuniversitar de stat din comuna Grădiștea, județul Vâlcea, pentru anul şcolar 2020-2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

17

Indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 cu coeficientul de inflatie pe anul 2020, respectiv 2,6%

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

Anexa

16

Acordarea Premiului "Aniversarea Căsătoriei – 50 de ani" în sumă de 600 de lei/anual, pentru familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

15

Aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

14

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2021 

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

13

Modificarea și completarea anexei I la HCL nr. 30/31.08.2020 privind aprobarea Nomenclaturii Stradale a comunei Grădiștea, județul Vâlcea

31-03-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

12

Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

11

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2021 – 2022

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

10

Actualizarea Regulamentului de organizare functionare al Consiliului Local al comunei Gradistea, judetul Valcea

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

9

Aprobarea rezultatatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în patrimoniul comunei Grădiștea, pe anul 2020

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

8

Aprobarea acordului de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje) la nivelul uat comuna Grădiștea, județul Vâlcea și a incheierii acestuia cu S.C. Mustață Construct S.R.L, în calitate de operator și S.C. Ecosmart Union S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

7

Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2020, respectiv 31.12.2020

31-03-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

6

Desemnarea de către Consiliul Local al comunei Grădiștea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general la comunei Grădiștea

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

5

Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul II al anului 2020

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

4

Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

3

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

2

Aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la 31.12.2020

08-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

1

Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercitului bugetar al anului 2020

08-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca