Model 4

Anunt. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

Ce inseamna prelucrarea datelor?  Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria comunei Gradistea va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram? Date de identiticare (nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura) Date de contact (adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon) Date privind locul de munca Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria comunei Gradistea. Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)

In ce scopuri prelucram datele personale?  Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de stabilire, constatare, control, incasare si executare silita a veniturilor bugetului Primariei comunei Gradistea, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C.)
 • Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, arhiva externa, Trezorerie, etc.)
 • In scopuri statistice

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?  Organul fiscal poate transmite informatiile pe care le detine:

 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 • oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?  Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia  dumneavoastra cu Primaria comunei Gradistea. Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei comunei Gradistea, fara intarzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Dreptul la stergere:  va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei comunei Gradistea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri:  persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor,  atunci cand Primaria comunei Gradistea, nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei comunei Gradistea, prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei comunei Gradistea transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fl citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de directia noastra. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in  care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Primaria comunei Gradistea  in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita  opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei comunei Gradistea de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,  inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o  afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primaria comunei Gradistea? Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei comunei Gradistea, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor). Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • prin e-mail, la adresa: primariagradistea@hotmail.com;
 • prin telefon/fax 0250.867.009/ 0250.867.072, 0757036755;
 • la ghiseele Primariei comunei Gradistea prin completarea unei cereri in scris.

 • RESPONSABIL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE DOAMNA COCOS-BARBU MILEMTINA, AVAND FUNCTIA DE SECRETAR AL COMUNEI GRADISTEA

  Model 4

  Anunt. Declararea datelor pentru inscrierea in Registrul Agricol

  Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in Registru Agricol la termenele stabilite prin: OG 28 /2008:
  Art. 11. - (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării -cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări- ieşiri;
  b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
  (2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
  (3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
  (4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
  (5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
  (6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural,radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii. (articol modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 54/2017, în vigoare de la 15 aprilie 2017)

  Secretar, jr. Cocos-Barbu Milemtina

  Model 4

  Stiri. Inscrierea gratuită a terenurilor în cartea funciară

  Prin modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, prin Legea nr. 150/2015, s-a instituit Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 294/2015.

  Programul naţional de cadastru şi carte funciară va fi implementat în perioada 2015—2023, iar România va beneficia în perioada 2015—2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.